WELKOM,   Inloggen   |   Registreren Beursnieuws via RSS

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
2. Aansprakelijkheid
3. Copyright
4. Handelsmerken
5. Links naar externe sites
6. Geen beleggingsadvies
7. Risico
8. Geldigheid
9. Wijzigingen in deze overeenkomst


1. Algemeen

U mag deze website en alle informatie op deze website enkel gebruiken indien u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in dit document beschreven zijn. Trivano kan de voorwaarden die in deze documenten beschreven zijn op elk moment wijzigen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

2. Aansprakelijkheid

De redactie van Trivano besteedt veel aandacht aan de creatie van deze website, maar kan op geen enkel ogenblik de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid voor eender welk gebruik van de gegevens op de website of verwante informatiediensten garanderen.

Trivano en zijn informatieleveranciers kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de publicatie op de website of verwante informatiediensten. Storingen, fouten en onderbrekingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot financiële of andere compensatie.

Trivano kan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke beslissing of handeling van de gebruiker die zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Daarenboven is Trivano nooit verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijke directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze website of verwante informatiediensten.

3. Copyright

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken en alle andere werken op deze site en op verwante informatiediensten zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Indien afbeeldingen onder een andere licentie, bijvoorbeeld de GNU Free Documentation License, zijn gepubliceerd, dan is dit duidelijk aangegeven onder elke afbeelding.

Korte aanhalingen uit artikels zijn enkel toegelaten voor niet-commerciële doeleinden, mits de bron duidelijk wordt vermeld en een link naar de bron wordt geplaatst, en zonder dat dit systematisch gebeurt.

Indien u artikels wenst over te nemen of te kopiëren, neem dan contact op via de coördinaten die u terugvindt op de contactpagina, teneinde reproductierechten te verkrijgen.

De RSS-feeds die worden aangeboden door Trivano zijn alleen bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud van de feeds op een andere plaats aan te bieden of te bekijken, behalve met behulp van uw persoonlijke feedreader. Het plaatsen van de feeds van Trivano op een andere website is niet toegestaan.

4. Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken

5. Links naar externe sites

Deze site bevat links naar andere website die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Trivano controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

6. Geen beleggingsadvies

De informatie die wordt aangeboden op deze site of verwante informatiediensten moet aanzien worden als vormend en is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

7. Risico

Futures, opties, aandelen, turbo's, warrants, speeders en spot currency trading (forex) hebben grote potentiële winsten, maar brengen ook grote potentiële risico's met zich mee. U moet zich bewust zijn van deze risico's en bereid zijn deze accepteren alvorens te investeren in de financiële markten. Handelen op de beurs houdt grote risico's in.

8. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in dit document niet beïnvloeden.

9. Wijzigingen in deze overeenkomst

Trivano houdt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen. De geregistreerde gebruikers zullen voor deze aanpassing via e-mail verwittigd worden. Indien u geen geregistreerde gebruiker bent, dan is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze pagina regelmatig te consulteren, zodat u op de hoogte blijft van aanpassingen aan deze tekst.

Deze overeenkomst is geldig vanaf 1 juni 2015 en vervangt elke voorgaande gebruikersovereenkomst die van kracht zou zijn geweest.